OCP przewoźnika

Towarzystwa ubezpieczeniowe dedykują właścicielom firm transportowych wykonujących transport drogowy dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika – OCP. Dotyczy ono transportu krajowego i międzynarodowego, pierwsze opiera się na ustawie przewozu drogowego a drugie na Konwencji CMR – międzynarodowy list przewozowy.

Czym jest OCP przewoźnika dla jego posiadacza? To bezpieczeństwo finansowe, jeśli dojdzie do szkody na powierzonym do przewozu towarze. A szkoda może zaistnieć w przypadku kradzieży ładunku, jego uszkodzenia, czy nawet opóźnień w jego dostarczeniu. Obecnie większość firm transportowych wykupuje polisy OCP z dodatkowymi rozszerzeniami.

OCP przewoźnika – doskonała ochrona finansowa przewoźnika i kontrahenta

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Ubezpieczenie transportowe OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ chroni interesy finansowe ubezpieczonego oraz jego partnerów biznesowych. Jeżeli dojdzie do szkody na przewożonym towarze odszkodowanie dla kontrahenta wypłaci nie przewoźnik, ale towarzystwo ubezpieczeniowe które sprzedało polisę OCP przewoźnika. Jest to korzystne rozwiązanie i doskonałe zabezpieczenie, trzeba tylko zadbać o prawidłowe dopasowanie zapisów polisy do rodzaju wykonywanego transportu drogowego towarów. Ważne jest skorzystanie z pomocy specjalisty, który na co dzień zajmuje się określaniem zakresu ubezpieczenia OCP przewoźnika.

Czy są inne również ważne rodzaje ubezpieczeń dla przewoźników w ruchu drogowym. Tak, to na przykład Cargo które zabezpiecza finansowo załadowany na samochód towar. I ochroną objęty jest ładunek od momentu opuszczenia miejsca załadunku, do momentu dostarczenia go do odbiorcy. Ładunek podlega ubezpieczeniu także w sytuacji jego chwilowego składowania w magazynie przewoźnika. Taka polisa może być dobrą ochroną od szkód, które mogą zaistnieć w czasie załadunku oraz rozładunku towaru. Natomiast ubezpieczenie OCP przewoźnika zabezpiecza ładunek przed skutkami zniszczenia towaru. Wykupienie takiej polisy jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem i zabezpieczeniem interesów swoich i kontrahentów.

OCP przewoźnika jest gwarancją wypłaty odszkodowania, jeżeli dojdzie do niewywiązania się z zapisów umowy bądź też nienależytego jej zrealizowania. Przedsiębiorca w oczach partnerów biznesowych staje się bardziej wiarygodny, ponadto kontrahenci mają większe poczucie bezpieczeństwa.  

Czy ubezpieczenie OCP przewoźnika zawsze zawiera standardowe zapisy?

Każda polisa OCP przewoźnika jest rozpatrywana indywidualnie i dopasowana do prowadzonego przez niego rodzaju transportu drogowego towarów. Można skorzystać z dogodnych rozszerzeń umowy ubezpieczenia i skuteczniej chronić interesy swoje oraz kontrahenta. Decydując się szerszy zakres ochrony OCP przewoźnika trzeba oczywiście liczyć się z koniecznością opłaty wyższej składki, ale warto tego dokonać, ponieważ wysokość szkody może doprowadzić nawet do bankructwa firmy.

Dodatkowe klauzule jakie można zawrzeć w polisie OCP przewoźnika:   

 • Dokonanie rabunku towaru poza miejscem strzeżonym, monitorowanym (parking strzeżony).
 • Przewożenie żywych zwierząt.
 • Szkody na towarze spowodowane przez podwykonawców.
 • Rażące niedbalstwo spowodowane przez kierowcę pojazdu przewożącego ładunek.
 • Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR).
 • Transport wartościowego ładunku: sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki itd.
 • Ponoszenie kosztów usuwania pozostałości po zaistniałej szkodzie.
 • Przekazanie ładunku osobie nieuprawnionej do jego odbioru.

Całkowite zabezpieczenie działalności gospodarczej firmy transportowej i naprawianie szkód na transportowanym towarze wymaga OCP przewoźnika. To dzięki niemu zostają zaspokojone roszczenia kontrahenta (poszkodowanego).

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują następujące rozszerzenia OCP przewoźnika:

 • Brak ważnych badań technicznych do miesiąca po wygaśnięciu ich terminu: na paletach i w pojemnikach co spowodowane zostało rażącym niedbalstwem.
 • Nietrzeźwość kierowcy przewożącego towar skutkująca utratą lub uszkodzeniem towaru.
 • Zwrot kosztów po zaistnieniu szkody: obrona prawna i koszty sądowe, wyciągnięcie pojazdu, przeładunek towaru, ekspertyzy w kierunku ustalenia przyczyny szkody itd.

Ochroną OCP przewoźnika są objęte także:

 • Szkody wynikające z tytułu odpowiedzialności przewoźnika za cło oraz koszty obejmujące ustawy Prawo Przewozowe (przewóz krajowy) a także konwencji CMR (przewóz międzynarodowy).
 • Szkody wynikające z opóźnienia w dostarczeniu ładunku do odbiorcy w transporcie krajowym i międzynarodowym.
 • Szkody spowodowane zagubieniem, utratą czy też niepoprawnym wykorzystaniem dokumentów które zostały wykazane w liście przewozowym.
 • Szkody wynikające z nieodpowiedniego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu krajowego bądź międzynarodowego.
 • Szkody spowodowanej rozbojem rozbójniczym.
 • Szkody ściśle wiążące się z odpowiedzialnością przewoźnika z powodu nieumieszczenia oświadczenia w liście przewozowym.

Dobrze opracowana polisa OCP przewoźnika https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/ chroni interesy przewoźnika w szerokim zakresie, uwzględniając także szkody spowodowane w skutek wypadku drogowego i choroby kierowcy.