Czynności notarialne u notariusza

Czynności notarialne u notariusza: notariusz to osoba posiadająca specjalne uprawnienia do dokonywania czynności notarialnych, czyli aktów notarialnych. Jest to zawód regulowany przez ustawę o notariacie. Notariusz to niezależny i bezstronny świadek, który potwierdza autentyczność i zgodność woli stron w określonych czynnościach prawnych.

Jego zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa prawnych transakcji, których dotyczą akty notarialne. Notariusz jest także zobowiązany do udzielania pomocy przy sporządzaniu dokumentów, wyjaśniania treści czynności prawnych oraz udzielania porad prawnych.

Rodzaje czynności notarialnych

Do najważniejszych czynności notarialnych należą:

 1. Akt notarialny kupna-sprzedaży nieruchomości – notariusz sporządza dokument potwierdzający zgodność woli obu stron oraz zapewnia o prawdziwości dokumentów i prawdziwości tożsamości sprzedającego i kupującego.
 2. Akt notarialny poświadczenia dziedziczenia – notariusz poświadcza prawo do dziedziczenia i wydaje stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość dziedziców.
 3. Akt notarialny darowizny – notariusz sporządza dokument potwierdzający zgodność woli obu stron, a także dokonuje weryfikacji tożsamości darującego i obdarowanego.
 4. Akt notarialny ustanowienia hipoteki – notariusz sporządza dokument potwierdzający ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
 5. Akt notarialny testamentu – notariusz poświadcza ostatnią wolę zmarłego i wydaje stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość spadkobierców.
 6. Akt notarialny poświadczenia oświadczenia woli – notariusz poświadcza oświadczenie woli jednej ze stron umowy lub obu stron, co daje pewność, że oświadczenie zostało dokonane w sposób świadomy i dobrowolny.

Istnieją także inne rodzaje czynności notarialnych, których dokonuje notariusz, a ich rodzaj zależy od konkretnej sytuacji i potrzeb klienta.

Kiedy notariusz może przyjechać do domu

Notariusz może przyjechać do domu lub innego miejsca wskazanego przez klienta w celu wykonania określonych czynności notarialnych. Wiele czynności notarialnych wymaga fizycznego stawienia się stron przed notariuszem, ale w niektórych przypadkach notariusz może przyjechać do klienta. Przykłady czynności notarialnych, które notariusz może wykonać w miejscu wskazanym przez klienta to:

 1. Poświadczenie podpisu pod dokumentem – jeśli klient ma trudności z przyjazdem do kancelarii notarialnej, notariusz może przyjechać do jego domu, aby poświadczyć podpis pod dokumentem.
 2. Sporządzenie pełnomocnictwa – notariusz może przyjechać do domu klienta, aby sporządzić pełnomocnictwo, np. w przypadku gdy klient nie jest w stanie osobiście stawić się w kancelarii notarialnej.
 3. Sporządzenie aktu notarialnego w sprawie darowizny lub spadku – w niektórych sytuacjach notariusz może przyjechać do domu klienta w celu sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego darowizny lub spadku.
 4. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości – notariusz może przyjechać do domu klienta, aby sporządzić akt notarialny ustanawiający hipotekę na jego nieruchomości.
 5. Sporządzenie testamentu – notariusz może przyjechać do domu klienta, aby sporządzić testament, jeśli klient nie jest w stanie osobiście stawić się w kancelarii notarialnej.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie czynności notarialne mogą być wykonane poza kancelarią notarialną. Niektóre z nich wymagają stawienia się stron przed notariuszem w jego kancelarii, a niektóre wymagają dodatkowej dokumentacji lub innych warunków, które mogą być niemożliwe do spełnienia poza kancelarią notarialną.

Jak długo notariusz przechowuje akty notarialne

Notariusz ma obowiązek przechowywania aktów notarialnych przez określony czas, zgodnie z przepisami prawa. Zwykle jest to okres 10 lat, licząc od daty sporządzenia aktu notarialnego.

W przypadku niektórych aktów notarialnych, np. dotyczących nieruchomości, notariusz może być zobowiązany do przechowywania dokumentów przez dłuższy czas. W takim przypadku, notariusz powinien przechowywać dokumenty przez okres, który wynika z przepisów prawa lub umowy, na podstawie której został sporządzony akt notarialny.

Po upływie okresu przechowywania aktów notarialnych, notariusz może je zniszczyć. Jednak przed ich zniszczeniem notariusz powinien upewnić się, że nie ma już potrzeby przechowywania dokumentów i że nie są one potrzebne do celów dowodowych w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Koszty u notariusza

Koszty związane z korzystaniem z usług notarialnych ponosi zwykle osoba, która korzysta z tych usług, czyli klient. Notariusz pobiera opłaty za swoje usługi zgodnie z taryfikatorem, czyli ustaloną przez Ministerstwo Sprawiedliwości stawką za poszczególne czynności notarialne. Wysokość opłat zależy od rodzaju czynności notarialnej, jej wartości oraz ilości przeprowadzonych czynności.

Czynności notarialne u notariusza
Czynności notarialne u notariusza

Opłaty notarialne mogą obejmować różne koszty, takie jak opłaty za sporządzenie aktu notarialnego, poświadczenie podpisu, sporządzenie odpisu dokumentu, przechowanie dokumentów, wydanie zaświadczeń itp. Wszystkie te koszty są zwykle szczegółowo określone w taryfikatorze opłat notarialnych.

Warto jednak zauważyć, że w niektórych przypadkach koszty notariusza mogą być podzielone między strony. Na przykład w przypadku sprzedaży nieruchomości, koszty notariusza zwykle ponoszą obie strony, czyli sprzedający i kupujący. W takiej sytuacji koszty są zwykle dzielone na połowę, chyba że strony ustalą inny sposób podziału.

W każdym przypadku, przed przystąpieniem do czynności notarialnych, notariusz powinien poinformować klienta o kosztach jego usług i wyjaśnić, jakie opłaty zostaną pobrane za wykonanie określonych czynności notarialnych.