Jak zacząć szukać złóż surowców mineralnych?

Na terenie kraju znajduje się wiele nieodkrytych złóż surowców mineralnych. Są to zarówno skały, minerały, gaz, ropa, jak i wiele innych. Profesjonalne poszukiwanie złóż surowców mineralnych wymaga współpracy z geologiem. Firmy obsługujące eksploatację kopalin pomagają także przy czynnościach administracyjnych. Istnieje wiele ograniczeń natury prawnej, dotyczących górnictwa i innych surowców. Jak zacząć szukać cennych substancji? Oto praktyczne wskazówki.

Zezwolenia i koncesje na poszukiwanie złóż

Przed rozpoczęciem eksploatacji złóż podziemnych, należy uzyskać wszelkie wymagane prawem zezwolenia. Wnioski o uzyskanie koncesji trzeba uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań. Opłaty urzędowe i prace ziemne są na tyle kosztowne, że poszukiwanie złóż surowców mineralnych należy solidnie przygotować i zaplanować. Na początek warto sprawdzić dawne mapy geodezyjne, przekroje geologiczne terenu http://geomain.pl/#czym-sie-zajmujemy. Trzeba oszacować wartość złóż, możliwości wydobycia i opłacalność całej inwestycji. Pomoc geologów jest w tym przypadku nieoceniona. Przed złożeniem wniosku o koncesję na wydobycie węgla, metali, ropy lub gazu, inwestor musi skompletować dokumentację geologiczną. Geolog pomaga opracować mapy, profile geologiczne i wszelkie inne, pomocne rysunki. Na ich podstawie łatwiej można dotrzeć do surowców zgromadzonych pod ziemią. 

Dokumentacja geologiczna niezbędna do poszukiwania surowców i kopalin

Praca geologa polega na dokładnym pomiarze warstw podziemnych. Dzięki nowoczesnej aparaturze, wiedzy i doświadczeniu, zespół geologów bada teren planowanej inwestycji. Dokumentacja sporządzana jest dla celów poszukiwania złóż surowców mineralnych. Opracowanie wykonane przez geologa zawiera szczegółowy opis złóż, mapy różnego typu, przekroje warstw ziemi, skał, kopalin. Bazując na profesjonalnych badaniach, geolog określa możliwości wydobycia. Szacunkowa wielkość złóż, na ile lat wystarczy surowców mineralnych, jaki zasięg będą miały prace w terenie. Te wszystkie czynniki uwzględnione zostają w dokumentacji. Szczegółowe wytyczne do sporządzenia tego typu opracowania pochodzą z rozporządzeń rządowych. Sprawy kopalin i poszukiwania złóż surowców mineralnych są objęte wieloma obostrzeniami. Prawo górnicze reguluje wszelkie kwestie związane z poszukiwaniami podziemnych złóż.

Pozyskiwanie surowców a wpływ na środowisko

Uruchomienie kopalni wiąże się z dużym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Stworzenie podziemnych lub naziemnych wyrobisk ma wpływ zarówno na ludzi, zwierzęta, gospodarstwa rolne, jak i na cały krajobraz w otoczeniu kopalni. Dlatego poszukiwanie złóż surowców mineralnych musi być poprzedzone wykonaniem szczegółowej analizy oddziaływania inwestycji na środowisko lokalne. Wszelkie wymogi prawne znajdują się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. By uzyskać koncesje na rozpoczęcie prac ziemnych, należy wykazać, że eksploatacja surowców jest zgodna z prawem. W tym celu wykorzystywane są usługi geologiczne. W raportach na temat działania kopalni znajdują się także projekty pokazujące, w jaki sposób zostanie zagospodarowany teren po wyrobisku. Uruchomienie kopalni i poszukiwanie złóż surowców mineralnych to inwestycja na wiele lat. Dlatego musi być szczegółowo zaplanowana i realizowana. 

Usługi geologiczne a eksploatacja złóż

Wszelkie prace ziemne, w tym eksploatacja złóż surowców mineralnych, wymagają zezwoleń i koncesji. Dokumentacja geologiczna stanowi podstawę badawczą do uruchomienia kopalni. Precyzyjnie opracowany raport pomaga zlokalizować dokładnie złoża, określić ich ilość oraz jakość. Usługi geologiczne to także szeroki zakres wsparcia dla inwestorów planujących utworzenie lub powiększenie kopalni. Każde wyrobisko musi zostać odpowiednio opisane i udokumentowane. Profesjonalna obsługa geologiczna inwestycji kopalnianych polega zarówno na pomocy w szukaniu złóż, jak i na wykonywaniu raportów z postępu prac. Firmy zajmujące się wsparciem dla kopalni, kamieniołomów i innych miejsc wydobycia surowców, oferują praktyczne wsparcie merytoryczne.

Jaka ustawa reguluje poszukiwanie złóż surowców mineralnych?

Poszukiwanie złóż surowców mineralnych uregulowane zostało za pomocą specjalnej ustawy o prawie geologicznym i górniczym. Dzięki przepisom wiadomo, jakie są zasady wykonywania odwiertów, prac podziemnych i naziemnych. Prawo górnicze obowiązuje wszystkich inwestorów, którzy chcą pozyskiwać surowce naturalne: kruszce, węgiel, ropę lub gaz. Jeśli ktoś chce otworzyć kamieniołom lub poszerzyć jego granice, musi stosować się do prawa geologicznego i górniczego http://geomain.pl/. Dlatego w ustawie zostały szczegółowo opisane prace geologiczne, które wykonywane są przed poszukiwaniem złóż. Rozpoczęcie tego typu działalności wymaga uzyskania koncesji. W prawie górniczym znajdują się wszelkie wytyczne dla geologów i inwestorów. Przepisy mówią jak postępować w przypadku wód podziemnych, składowisk odpadów pokopalnianych, np. hałd górniczych. Firmy świadczące usługi geologiczne pomagają przygotować dokumentację oraz wniosek na koncesję. Otwarcie kopalni, wyrobiska, kamieniołomu wymaga wielu opracowań geologicznych.

 

Badania geotechniczne: czym są i czy zawsze należy je wykonywać?

Wiele osób zastanawia się, czy badania geotechniczne są obowiązkowe w przypadku, gdy planujemy budować dom. Otóż, jeśli projektowane jest podpiwniczenie budynku, wówczas geotechnik musi wcześniej określić poziom wody gruntowej oraz ocenić wahania poziomu. Warto sprawdzić warunki wodno-gruntowe jeszcze przed zakupem działki, tak aby w późniejszym czasie się nie zawieść. Jeśli bowiem wody gruntowe są wysoko, wówczas wykonanie piwnicy byłoby bardzo trudne pod względem technicznym oraz kosztowne. W takim wypadku najlepiej zrezygnować z takiego pomieszczenia.

Co więcej, ważne jest także to, że jeśli na nieprzepuszczalnym podłożu na powierzchni działki stoi woda, należy pomyśleć o odwodnieniu oraz osuszeniu.

 

Badania geotechniczne gruntu – czym są?

 

Najprościej mówiąc, badania geotechniczne gruntu prowadzone są po ot, aby określić warunki wodno-gruntowe posadowienia budynków o różnym przeznaczeniu. Dzięki takim badaniom właśnie, możemy dowiedzieć się, jaki typ gruntu posiadamy na działce, na jakiej głębokości zlokalizowane są konkretne warstwy gruntu, w tym także warstwa nośna, a także jaki jest poziom wód gruntowych oraz ich wahania http://www.gco-consult.com/. Ponadto, badania geotechniczne umożliwiają sprawdzić, czy na danym gruncie jest możliwość zbudowania obiektu budowlanego i jakie fundamenty trzeba zastosować, aby budynek był stabilny i bezpieczny.

 

Jak wykonuje się badania geotechniczne?

 

Badania geotechniczne polega na wykonaniu co najmniej trzech otworów badawczych na głębokości co najmniej dwóch metrów poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Jeśli budynki nie będą miały piwnicy, wówczas średnia głębokość to około trzy metry. Z odwiertów pobierane są próbki gruntu oraz wód, a następnie – jeśli zaistnieje taka potrzeba – przekazywane są do dalszych badań. W momencie, gdy okaże się, że są tam grunty niespoiste, na przykład żwiry albo pisaki, należy określić ich zagęszczenie oraz właściwości mechaniczne. Wówczas przeprowadza się sondowanie, polegające na wbijaniu, wciskaniu oraz wkręcaniu sondy w grunt.

 

Po co robi się badania geotechniczne gruntu?

 

Badania geotechniczne przede wszystkim robi się po to, aby otrzymać opinię geotechniczną. Składa się ona z zarówno części graficznej, jak i opisowej – są w niej wnioski, czyli najważniejsza część. Umożliwiają one wykonanie bezpiecznego projektu fundamentów domu czy innego budynku. Rzeczone wnioski określają ich głębokość, a także najlepsze sposoby doboru fundamentów, właściwej izolacji i tym podobne http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-terenowe.html. Ponadto, odpowiadają na pytanie, czy budynek na konkretnej działce można podpiwniczyć oraz zastosować odprowadzenie deszczówki z dachu do gruntu, jak również czy możemy zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków.

Dla projektanta opinia geotechniczna jest podstawą. W Polsce domy jednorodzinne o jednej u dwóch kondygnacjach, a także budynki gospodarcze zaliczane są przede wszystkim do pierwszej kategorii geotechnicznej. Opinia stwierdza, czy warunki wodno-gruntowe są odpowiednie, czy też dość skomplikowane. Wówczas projektant może podnieść kategorię geotechniczną na wyższą.

 

Kategorie geotechniczne – co oznaczają?

 

Pierwsza kategoria geotechniczna dotyczy przede wszystkim niewielkich budynków stawianych na prostych warunkach gruntowych. Druga kategoria geotechniczna to budynki stawiane na gruntach prostych złożonych, które wymagają ilościowej oraz jakościowej oceny danych geotechnicznych. Trzecia, a zarazem ostatnia kategoria dotyczy większej ilości budynków. Mowa tutaj między innymi o budowlach nietypowych, budowlach stawianych na trudnych warunkach gruntowych, budynkach stosujących mało znane i innowacyjne rozwiązania techniczne, budynkach o dużym wpływie na środowisko, budynkach, które mają więcej niż jedną kondygnację podziemną oraz budynkach wysokościowych, zlokalizowanych w istniejącej już zabudowie miejskiej.

 

Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

 

W opinii geotechnicznej znajduje się zarówno część opisowa, jak i graficzna. Druga to nic innego, jak mapka działki, na której zaznaczone są miejsca wykonania odwiertów geologicznych oraz ewentualnych odkrywek, warstw gruntu i poziomów wód gruntowych. W części opisowej z kolei znajdują się między innymi:

  • informacje na temat poszczególnych warstw gruntu,
  • zalecenia odnośnie do wykonania odwodnień na działce,
  • zalecenia dotyczące dobierania odpowiednich fundamentów,
  • sposoby zabezpieczenia inwestycji przed wodami gruntowymi,
  • wiadomości o głębokości wód gruntowych oraz potencjalnych wahaniach ich położenia.

 

Koszt badań geotechnicznych

 

Wbrew pozorom, badania geotechniczne nie są zbyt drogie w stosunku do innych kosztów, jakie ponosimy w trakcie budowy domu. Cena uzależniona jest od ilości odwiertów oraz ich głębokości. Zwykle wykonanie czterech odwiertów geologicznych o głębokości około trzech metrów to koszt w granicach od 100 do 160 złotych za jeden metr. Dane jednak często różnią się zależnie od firmy, części kraju i innych czynników związanych z konkretną działką. Ekspertyzy jednak oscylują najczęściej w przedziale od około 1200 do maksymalnie 2000 złotych.